Disclaimer

DISCLAIMER INTERNETSITE WWW.LADYWAX.NL (versie: oktober 2013)

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.ladywax.nl en alle onderliggende pagina’s van LadyWax B.V., welke haar hoofdkantoor heeft op de Leidsestraatweg 66-d 3443 BW Woerden, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 58350926 (Amsterdam) en 58351094 (Utrecht). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten geboekt/besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite: De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies.

Gebruik van deze internetsite veronderstelt direct uw algehele instemming met de algemene voorwaarden van LadyWax welke voorwaarden u mede op ladywax.nl kunt terugvinden.

Hoewel LadyWax tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt LadyWax expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
De informatie op deze internetsites is specifiek gericht op het publiek in Nederland.
LadyWax beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

LadyWax garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite op een wijze dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengenen/of dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten: Wanneer LadyWax hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat LadyWax de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. LadyWax aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door LadyWax niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten: LadyWax, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LadyWax of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsites wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LadyWax is het niet toegestaan links naar sites van LadyWax weer te geven.
Berichten die u per e-mail naar LadyWax stuurt, kunnen onveilig zijn. LadyWax raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan LadyWax te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan LadyWax te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

LadyWax en/of haar dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als LadyWax op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsites, (ii) de informatie die op of via deze internetsites wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan LadyWax of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsites, (v) misbruik van deze internetsites, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsites beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsites.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van LadyWax.

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

LadyWax behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

7 dagen per week geopend van 10.00 tot 21.00

14-05-03 Lady Wax Overtoom

LadyWax Amsterdam
Overtoom 494
1054 JZ Amsterdam
020 – 751 99 50
amsterdam@ladywax.nl

Afspraak maken

13-11-04 Lady Wax

LadyWax Den Haag
Zoutmanstraat 2-d
2518 GP Den Haag
070 -  752 11 97
denhaag@ladywax.nl

Afspraak maken

Over LadyWax
LadyWax heeft WaxStores exclusief voor vrouwen en verzorgt zeer professionele Wax behandelingen op alle delen van je lichaam. Wij hebben WaxStores in Amsterdam (Overtoom 494) en Den Haag (Zoutmanstraat 2-d) waar meer dan 25 gediplomeerde WaxLady’s werken. Alle WaxLady’s zijn schoonheidsspecialistes die door LadyWax zelf uitgebreid opgeleid en getraind worden om jou de allerbeste en minst pijnlijke Wax behandeling te geven. LadyWax werkt met de allerbeste producten en apparatuur van o.a. Lycon en Perron Rigot. LADYWAX IS 7 DAGEN PER WEEK OPEN VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR. Maak je afspraak online op ladywax.nl of kom gewoon langs!